دفتر پیگیری و هماهنگی حوزه مدیریت

مسئول دفتر  تحت نظارت و سرپرستي مقام مافوق انجام وظايف و مسئوليتهاي مشروحه زير را عهده دار مي باشد. هماهنگی بین معاونین ، ادارات ستادی و زندانهای استان پیگیری دستورات مدیر کل ، از زندانها و ادارات ستادی برنامه ریزی جلسات و برنامه های راهبردی سازمان پیگیری روند ارجاء نامه ها به واحدها و بررسی پاسخ آنها مشخصات مسئول: صمد فتح اله زاده آخرین مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سابقه فعالیت در این عرصه: ۴ سال تلفن تماس : ۳۳۴۵۸۸۷۱-

صمد فتح اله زاده - مسئول دفتر هماهنگی و پیگیری حوزه مدیریت

صمد فتح اله زاده – مسئول دفتر هماهنگی و پیگیری حوزه مدیریت

۰۴۴

Print Friendly, PDF & Email