دفتر پیگیری و هماهنگی حوزه مدیریت

مسئول دفتر  تحت نظارت و سرپرستي مقام مافوق انجام وظايف و مسئوليتهاي مشروحه زير را عهده دار مي باشد. هماهنگی بین معاونین ، ادارات ستادی و زندانهای استان پیگیری دستورات مدیر کل ، از زندانها و ادارات ستادی برنامه ریزی جلسات و برنامه های راهبردی سازمان پیگیری روند ارجاء نامه ها به واحدها و بررسی پاسخ آنها

تلفن تماس : ۳۳۴۵۸۸۷۱-

۰۴۴

Print Friendly, PDF & Email