دفتر پیگیری و هماهنگی حوزه مدیریت

مسئول دفتر  تحت نظارت و سرپرستي مقام مافوق انجام وظايف و مسئوليتهاي مشروحه زير را عهده دار مي باشد.

هماهنگی بین معاونین ، ادارات ستادی و زندانهای استان

پیگیری دستورات مدیر کل ، از زندانها و ادارات ستادی

برنامه ریزی جلسات و برنامه های راهبردی سازمان

پیگیری روند ارجاء نامه ها به واحدها و بررسی پاسخ آنها

مشخصات مسئول: محمد امین طریقی

آخرین مدرک تحصیلی:   دانشجوی دکترا حقوق عمومی

سابقه فعالیت در این عرصه: ۸ سال

تلفن تماس : ۳۳۴۵۸۸۷۱-۰۴۴

محمد امین طریقی -رئیس دفتر پیگیری و هماهنگی حوزه مدیریت

محمد امین طریقی -رئیس دفتر پیگیری و هماهنگی حوزه مدیریت

Print Friendly