سوالات متداول

پرسش های متداول

 

 • زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی چه زمانی است؟
 • زمان ملاقات مدیر زندان مرکزی ارومیه با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس مجتمع حرفه آموزی و اشتغال ارومیه با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات مدیر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان (اردوگاه زارعان خوی) با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات مدیرکانون اصلاح و تربیت ارومیه با مددجویان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان ماکو با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان خوی با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان سلماس با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه اشنویه با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه  سردشت با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان مهاباد با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان  نقده با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان میاندوآب با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات رئیس زندان  بوکان با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی چه زمانی است؟
زمان های ملاقات با مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان  آذربایجان غربی روزهای  چهار شنبه از ساعت ۸صبح الی ۱۳:۳۰ برای ارباب رجوع می باشد ، برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۳۴۵۸۹۶۰-۰۴۴ دفتر مدیر کل محترم نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.

 • زمان ملاقات مدیر زندان مرکزی ارومیه با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در زندان مرکزی ارومیه ؛
زمان ملاقات حضوری مدیر زندان مرکزی ارومیه با زندانیان و خانواده آنها  و ارباب رجوع به صورت روزانه              می باشد.

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به شرح ذیل می باشد :

 • شنبه : بندهای جوانان – روان درمانی بند ۱۲ و مالی – ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • یک شنبه : بندهای ۱۵ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • دوشنبه : بندهای ۹ – ۱۰ -۱۱ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • سه شنبه : بندهای پذیرش و ۱ – ۲ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • چهار شنبه :بندهای ۱۴ – ۳-۴  ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
 • پنج شنبه : بندهای کارگران -نظامی – نسوان ( پایان هر ماه یکبار بصورت حضوری ) ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)

تلفن تماس ۳۲۳۵۲۲۱۳۱-۰۴۴  می باشد.

 

 

 

 

 • زمان ملاقات مدیر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان (اردوگاه زارعان) با زندانیان  و خانواده آنان و ارباب رجوع ، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

 • زمان ملاقات مدیرکانون اصلاح و تربیت ارومیه با مددجویان و خانواده آنان و ارباب رجوع، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در کانون اصلاح و تربیت ارومیه؛

زمان ملاقات حضوری مدیرکانون اصلاح و تربیت ارومیه با مددجویان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴-۹  خانواده ها می توانند با زندانیان ملاقات کنند – در ضمن شماره تماس کانون اصلاح و تربیت ارومیه ۲۳۳۵۰۷۵۹-۰۴۴ می باشد

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان ماکو با زندانیان  و خانواده آنان و ارباب رجوع، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان ماکو با زندانیان و ارباب رجوع به صورت روزانه می باشد .

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان همه روزه از ساغت ۳۰/۱۳-۳۰/۸ و  تلفن تماس ۳۴۲۲۵۶۴۵-۰۴۴  می باشد.

 

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان خوی با زندانیان  و خانواده آنانو ارباب رجوع و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان خوی با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان همه روزه  انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان روزهای زوج از  ساعت۸:۳۰ لغایت ۱۳ تلفن تماس ۳۶۴۶۹۶۷۶-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان سلماس با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان سلماس با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان روزهای فرد از ساعت۸:۳۰ لغایت ۱۳ تلفن تماس ۳۵۲۳۵۵۵۷-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه اشنویه با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس بازداشتگاه اشنویه با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روز دو شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت۸ لغایت ۱۳ و تلفن تماس ۴۶۲۲۶۵۲-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه  سردشت با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس بازداشتگاه سردشت با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود

زمان ملاقات خانواده زندانیان با زندانیان روز دوشنبه از ساعت۸ لغایت ۱۳ و تلفن تماس ۳۲۵۸۵۷-۰۴۴  می باشد.

 

زمان ملاقات  رئیس زندان مهاباد با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان مهاباد با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان و ارباب رجوع روزانه انجام می شود .

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روز شنبه و  سه شنبه ملاقات اقایان و در روز چهارشنبه ملاقات نسوان  انجام می گیرد. وتلفن تماس ۴۲۴۴۰۳۸۷-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان  نقده با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان نقده با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان و ارباب رجوع روزانه انجام می شود

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان روزهای دوشنبه و چهارشنبه  . و تلفن تماس ۳۵۶۲۵۸۱۸-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان میاندوآب با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

 

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان میاندوآب با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان و ارباب رجوع روزانه از ساعت ۱۳-۹ انجام می شود

و زمان ملاقات خانواده زنداینان با زندانیان در روز یکشنبه بند ۱ – روز دوشنبه بند ۲ – روز سه شنبه بند ۳ و روز چهارشنبه بند ۴ می باشد از ساعت ۳۰/۸- ۱۴ تلفن تماس ۴۵۶۵۸۸۸۳-۰۴۴  می باشد.

 

 • زمان ملاقات رئیس زندان  بوکان با زندانیان  و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
 • زمان ملاقات حضوری رئیس زندان بوکان با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان و ارباب رجوع روزانه از ساعت ۱۳-۹ انجام می شود .
 • برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان روزهای زوج از ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴ . و تلفن تماس ———–۰۴۴  می باشد.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email