بازدیدبازرسان ویژه دادستان کل کشورازبازداشتگاه اشنویه

بازدیدبازرسان ویژه دادستان کل کشورازبازداشتگاه اشنویه

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه :بازرسان ویژه دادستان کل کشور درمعیت فریدقاضی تجدیدنظراستان وعباسی دادستان اشنویه درجمع زندانیان حضوریافته وازنزدیک با آنان گفتگو داشتندوازاماکن مختلف بازداشتگاه نیز بازدیدنمودند .

براساس گزارش روابط عمومی بازداشتگاه دراین بازدید عباسی دادستان اشنویه ضمن خوش آمدگویی ،باارائه گزارشی ازوضعیت زندانیان تحت قرار،محکومین وآمارموجودی کل ،به بیان برنامه های آموزشی وفرهنگی زندانیان پرداخت وازروند اجرای برنامه های مختلف بازداشتگاه قرارگرفتندو گزارشی نیز از وضعیت جغرافیایی واقلیمی شهرستان به سمع ونظرآنان رساند

در ادامه نمازی بازرس ویژه قضایی کشوری :ضمن ابراز خرسندی ازوضعیت قضایی زندانیان ووضعیت مطلوب بازداشتگاه ورعایت حقوق شهروندی وکرامت انسانی زندانیان ومثبت ارزیابی کردن فعالیتهای تامیتی وتربیتی بازداشتگاه ،پیشگیری ازوقوع جرم وکاهش آسیب رفتارهای اجتماعی زندانیان رانیازمندخدمت صادقانه وگسترش آموزه های دینی ورعایت قوانین توصیف کرد ومشارکت مددجویان دربرنامه های اصلاحی عامل موثری برتغیر نگرش ورفتارآنان دانست

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*