به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان شهرستان بوکان رئیس مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای آموزشی زندان بازدید نمودند.

به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان شهرستان بوکان رئیس مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای آموزشی زندان بازدید نمودند.

 

به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی نادمین زندان بوکان رحمانی رئیس اداره آموزش و فنی و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای اموزشی زندان بازدید و با حضور در محل دفتر کار رئیس زندان تشکیل جلسه دادند..

به گزارش روابط عمومی زندان بوکان  ، به منظور اجرایی نمودن  برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی این زندان و کاهش آسیب رفتار پر خطر نادمین ونیز عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان  جهت برگزاری دوره های آموزشی  فنی و حرفه ای، رحمانی رئیس فنی و حرفه ای شهرستان بوکان ضمن بازدید از کلاسهای اموزشی زندان از نزدیک امکانات آموزشی زندان را مورد ارزیابی قرار داده و سپس با حضور در دفتر کار رئیس زندان در خصوص برگزاری دوره های اموزشی متناسب تشکیل جلسه دادند. دراین جلسه محمدی رئیس زندان گفتند: حرفه آموزی و اشتغال مددجویان را یکی از عوامل سازنده روحی و روانی دانست و خاطرنشان کرد: حرفه آموزی و اشتغال مددجویان علاوه بر نقش سازنده ای که در روح و روان فرد دارد، نقش مهمی هم در کاهش تخلفات احتمالی آنها را در آینده دارد. ایشان افزودند: با پیگیری ها و برگزاری جلسات متعدد با اداره فنی و حرفه ای و در راستای  سیاستهای اصلی سازمان زندانهای کشور  در جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و به منظور  اجرایی نمودن  و عملیاتی نمودن اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان  و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به آغوش خانواده هایشان و عدم تکرار جرم و بازگشت به زندان وبا تعامل خوبی که با فنی و حرفه ای شهرستان برقرار نموده ایم توانسته ایم مجوز برگزاری دوره های در رشته های صنعتی و ساختمانی  را در طول سالجاری برای زندانیان در   دریافت نمائیم و همچنان انتظار میرود در خصوص ادامه این همکاریها رشته های متعدد و به روز جهت اموزش برای زندان اختصاص یاید و در این خصوص از رئیس محترم اداره فنی و حرفه ای اتظار همکاری بیشتر کم فی سابق را داریم . در ادامه رحمانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بوکان نیز در خصوص همکاری و اعزام مربی و نیزدر اختیار قرار دادن  امکانات اموزشی برای اموزش زندنیان و نیز سربازان وظیفه قول مساعد دادند.

به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان شهرستان بوکان رئیس مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای آموزشی زندان بازدید نمودند.

به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان شهرستان بوکان رئیس مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای آموزشی زندان بازدید نمودند.

به منظور اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی کمیته اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان شهرستان بوکان رئیس مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان از مجموعه کلاسهای آموزشی زندان بازدید نمودند.

Print Friendly, PDF & Email