بازدید مدیرکل حفاظت سازمان زندان های کشور به همراه مدیر کل زندان های استان از زندان شهرستان نقده

       بازدید مدیرکل حفاظت سازمان زندان های کشور به همراه مدیر کل زندان های استان از زندان شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی زندان نقده :رحیمی مدیر کل حفاظت سازمان زندان های کشور درمعیت بروجنی مدیر کل زندانهای استان اززندان نقده بازدید نمودند.

این بازدید با حضورسلطانی ریاست دادگستری نقده ،پاشایی دادستان،وسایرقضات و با مراسم استقبال وتشریفات نظامی یگان حفاظت انجام وپس ازدید وبازدید باقضات وهمکاران وحضور وتشکیل جلسه دردفترریاست زندان آغاز گردید.

ابتدای این جلسه با تلاوت دلنشین انوارالهی توسط همکاروقاری برتر،فخرالدین حیدری زینت بخش محفل گردید.

درادامه سلطانی رئیس دادگستری ضمن عرض خیرمقدم محضرمدیر کل حفاظت سازمان زندان های کشور و بروجنی مدیرکل زندان های استان وکلیه سروران وهمکاران حاضر درجلسه،این حضور رافال نیک عنوان واظهار داشت:با تعامل سازنده وبهینه سازمان با دادگستری شاهد تسریع درروند ورفع مشکلات قضایی مددجویان وهمچنین رعایت وحفظ حقوق شهروندی خواهیم بود که یقینا” این تعامل درزندان نقده قابل شهود می باشد.

پاشایی دادستان دادسرای نقده نیز ضمن عرض خیرمقدم اعلام داشت:دید قضات به زندان و زندانی به عنوان یک مجرم نبوده بلکه تلاش دررفع مشکلات قضایی واصلاح مجرم وبازگشت به جامعه وهمچنین فراهم ساختن بستر اجتماعی برای پذیرش مددجومیباشد وی اضافه کرد: زندان میبایست به فرصت تبدیل اوقات فراغت وبطالت به اوقات یادگیری وآموزش باشد تافرد پس ازآزادی از حرفه ای جهت امرارمعاش خود وخانواده اش برخودارگردد.

حیدر پسندیده رئیس زندان نقده نیز ضمن عرض خیرمقدم به ارائه گزارشی ازعملکرد وفعالیتهای انجام گرفته درطول تصدی مدیریتی پرداخته وازافزایش رشد چشمگیر اشتغال وهمچنین برنامه های فرهنگی وکلاسهای فنی وحرفه ای وافزایش فضای فیزیکی ورسیدن به استاندارد سرانه فضای فیزیکی زندانی اشاره وبرابرسیاست سازمان زندانهای کشور تفکیک وطبقه بندی زندانیان راعنوان نمودند.

بروجنی مدیر کل زندان های استان آذربایجان غربی نیز ضمن عرض خیرمقدم محضر مدیر کل حفاظت سازمان زندانهای کشور وهمچنین ریاست دادگستری ودادستان شهرستان نقده وحاضرین درجلسه تعامل فی مابین زندان نقده ومجموعه قضایی را قابل تحسین  عنوان واعلام نمودند : همه اهداف یکی بوده وآن زدودن جرم وکمک به مجرم جهت اصلاح وتادیب وبازگشت آبرومندانه به اجتماع میباشد وی زندان نقده رابه جهت برگزاری کلاسهای آموزش وفنی وحرفه ای دومین زندان درسطح استان اعلام که علاوه بربرش سازمانی ۳۰درصد نیز دوره های آموزشی مازاد برگزارکرده اند وفضای مناسب برای مددجویان را ایده آل واستاندارداعلام نمودند.

رحیمی مدیر کل حفاظت سازمان زندانهای کشور نیز ضمن تقدیر وتشکر ازحاضرین درجلسه ومجوعه قضایی شهرستان ودرراس آنها ریاست دادگستری ودادستان ازتلاش وزحمات مجموعه درراستای دادرسی وگرفتن دست مددجویان وتلاش بی وقفه درجهت رفع مشکلات آنها وهمچنین رعایت حقوق شهروندی وتکریم خانواده مددجویان تقدیروتشکر نموده  واین دیداررا مثبت ومطلوب عنوان نمودند.

 

درخاتمه این دیداررحیمی مدیر کل حفاظت سازمان زندانهای کشور به همراه بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجانغربی ،سلطانی ریاست دادگستری ،پاشایی دادستان ومجموعه قضایی وریاست وکارکنان زندان ضمن حضور درداخل بند باتک تک زندانیان دیدار چهره به چهره داشته وبه مشکلات ودرخواستهای مددجویان استماع ورسیدگی نموده وراهکارها ودستورات لازم راصادرنمودند.ازبرکات این حضور مبارک افتتاح بازداشتگاه جهت جداسازی متهمین ازمحکومین بود که بادستان پرخیروبرکت مدیر کل حفاظت سازمان زندانهای کشورانجام گرفت.

بازدید مدیرکل حفاظت سازمان زندان های کشور به همراه مدیر کل زندان های استان از زندان شهرستان نقده

بازدید مدیرکل حفاظت سازمان زندان های کشور به همراه مدیر کل زندان های استان از زندان شهرستان نقده

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*