بازديد معاونین دادستان مرکزاستان از زندان ماكو

 

بخشی والهی نیامعاونین دادستان مرکزاستان درمعیت عرب باغی دادستان ماکواززندان ماکوبازدیدنمودند

بازدیدکنندگان ضمن بازدید ازبندهاي داخله زندان ماکودردیدارچهره به چهره وگفتگوبامددجویان به  استماع مشکلات آنهاپرداختند

بخشی معاون دادستان مرکز استان وضعيت زندان را بسيار مطلوب ارزيابي نموده گفت : مددجويان در زندان ماكو احساس آرامش مي نمايند و فعاليتهاي فرهنگي زندان نيز چشمگير بوده كه در وضعيت و روحيه زندانيان موثر مي باشد

وي همچنین  افزود :در اين بازديد  به وضوح مشخص گرديد كه اقدامات مفيد و موثري در همه زمينه ها به خصوص بحث اصلاح و تربيت و ايجاد محيط تميز و پاكيزه انجام شده است كه از  تلاشهاي چشمگير رياست و همكاران زندان ماكو در جهت افزايش و بهينه نمودن امور و رعايت حقوق شهروندي نهايت تقدير و تشكر به عمل مي آيد

 عرب باغی دادستان ماکونیز اظهار داشت : مطمئناً حضور مسئولان قضایی در زندان  موجب آرامش و کاهش دغدغه های روحی مددجويان می شودودر این راستا  با رفتار و کردار درست و رعایت امانتداری توام با صداقت و عمل به ضوابط و مقررات سعی کردیم عدالت را در جامعه  جاری و ساری کنیم

 حسین زاده رئيس زندان ماكو در اين جلسه ضمن عرض خير مقدم گزارشي از آخرين وضعيت جمعيت كيفري زندان ماكو و اقدامات انجام يافته درحوزه هاي اصلاحي و تربيتي ، حمايتي و قضائي و عمراني داخل زندان ارائه نمود

Print Friendly, PDF & Email