مراسم عزاداري و سوگواري در زندان ماكو

 

همزمان با سالروزشهادت امام محمدباقر(ع)  مراسم سخنراني باحضور  مددجویان بارعایت فاصله گذاری اجتماعی در زندان ماکو برگزار شد

پيري مسئول فرهنگي زندان ماكو عرض تسلیت سالروزشهادت امام محمدباقر(ع)به تبیین حدیثی اخلاقی ازحضرت پرداخت وگفت :حضرت میفرمایند:((أکثرذکرالموت فإنه لم یکثرذکرالموت الازهدفی الدنیا)):یادمرگ رادرذهن خودزیادکن هرکسی که زیادبه یادمرگ باشدبه دنیابی رغبت می شودجلوه های دنیادرچشم اوودردل او بی رونق می شود.واقع قضیه هم همین است

پیری افزود:کسانی که خیلی به دنیاچسبیدند،ازیادمرگ می گریزند.اگرکسی اسم مرگ رابیاورد،پریشان و آشفته می شوندهمه آن دلخوشی ها،دلبستگیهاولذت هایی که انسان دردنیا داردازهمه اینهادورمیشودحالاهمه محبوب های زندگی را ازدست میدهدبنابراین ،یک قاعده روشنی شد،که اگرمیخواهیداین حالت دلبستگی کم بشود،زیادیادمرگ بکنید

Print Friendly, PDF & Email