اطلاع رسانی از خدمات

یگان (روشهاي اجرائي احصاء شده)

ثبت وقعات  //  فرار  // مقابله با حوادث //  وسايل نقليه

ادامه مطلب »

فرهنگی و تربیتی (روشهاي اجرائي احصاء شده) – فرمهای در گردش کار

روش هاي اجرائي استاندارد شده    ///   فرم هاي در گردش كار- فرهنگی

ادامه مطلب »

تامینی (روشهاي اجرائي احصاء شده) – فرمهای در گردش کار

انجمن حمايت  / پيگيري امور حقوقي /  مددكاري  / مركز مراقبت   فرم هاي در گردش كار- مددکاری   – مرکز مراقبت -فرم هاي در گردش كار

ادامه مطلب »

بهداشت و درمان (روشهاي اجرائي احصاء شده) – فرمهای در گردش کار

آموزش بهداشت عمومي / بهداشت مادر و كودك /  بيماريابي/  تأمين دارو /  خدمات ايمن سازي /  ويزيت و درمان   فرم هاي در گردش كار بهداشت و درمان

ادامه مطلب »

اشتغال و حرفه آموزی ( روش هاي اجرائي احصاء شده)- فرمهای در گردش کار

اشتغال / حرفه آموزي فرمهای در گردش کار فرم هاي در گردش كاراشتغال و حرفه آموزی

ادامه مطلب »

روشهای اجرایی اجرای احکام – فرمهای در گردش کار

اجازه اشتغال / آزادي متهمان / آزادي محکومان/  اعطاي مرخصي/ انتقال/ پذيرش/ پيشنهاد آزادي مشروط/ تشكيل پرونده قضايي /عفو /محاسبا ت تقويم / مكاتبات دادگاه/ مكاتبات زندانيان  /ملاقات فرم هاي در گردش كار

ادامه مطلب »